KVKK Aydınlatma Metni 2

  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; toplanmakta olan görsel ve işitsel verileriniz ile fiziksel mekan güvenliği verileriniz veri sorumlusu olarak S.S. Mavi Marmara Deniz Yol. Eş. Tur. Mot. Taş. Koop. (“MAVİ MARMARA”) tarafından işlenecektir.

  • Tanımlar
  • Kişisel Veri            : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
  • Veri Sorumlusu    : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
  • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla işlenecektir.

  • Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilebilmesi veya ilgili mevzuat gereği tarafımıza iletilebilecek talepler doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

  • Yöntem ve Hukuki Sebep

Elektronik ortamda toplanacak olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5/2(ç) maddesi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile 5/2(f) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak otomatik yolla toplanacaktır.

  • Başvuru Usul ve Esasları

Kişisel veriniz ile ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuzu; Bostancı Mahallesi Sucukçu Musa Sokak No: 9/4 Kadıköy/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası ile talep konusunun bulunması zorunludur. Yapacağınız başvuruyu MAVİ MARMARA olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, kooperatif tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.